به نام خالق يكتا

مدرسه  غيردولتي پسرانه هوشمند كارآفرين در سال ۱۳90 و با اهدافي همسو با جديدترين متدهاي مديريت آموزشي  وهوشمندسازي مدارس، فعاليت خود را در عرصه آموزشي كشور آغاز نمود. آرمان هاي مدرسه كارآفرين، رشد خود رهبري دانش آموز، رشد شناختي دانش آموز، رشد شخصيت دانش آموز، ايجاد زمينه هاي يادگيري مداوم، استفاده دانش آموز از دانش خود براي خدمت و اصلاح جامعه، رشد ارزش هاي دانش آموزان، آماده سازي براي تغييرات، آشنا ساختن دانش آموزان با فرهنگ هاي مختلف ، بكارگيري ابزارهاي نوين آموزشي و همگام سازي آموزش دانش آموز با پيشرفت سريع علم در عصر حاضر مي باشد.

مدرسه كارآفرين بر اين باور است كه برنامه ريزي، فرآيندي مبتني بر تصميم گيري آگاهانه و سيستماتيك در مورد اهداف و فعاليت هاي يك فرد، گروه، واحد كاري يا سازمان است و در اين راستا برنامه سالانه پيشنهادي مدرسه غيردولتي كارآفرين بر اساس الگوهاي نوين برنامه ريزي تدوين شده است و در آن سعي گرديده است با توجه به شرايط و وضعيت درون و برون مدرسه، اهداف مختلف خود را انتخاب و به اجرا و ارزشيابي گذارد.

مزايا و تفاوت ها:

بهره مندي از مديريت فوق ليسانس و گروه مشاورين برنامه ريزي درسي

بهره مندي از كادر مجرب اداري و آموزشي

توجه ويژه به مسائل تربيتي و اخلاقي دانش آموزان

پشتيباني علمي با ارائه جديدترين تكنيك هاي آموزشي و ابزارهاي به روز آموزشي

شناسايي ميزان هوش و توانايي ذهني دانش آموزان و سعي در پيشرفت تحصيلي آنان

كلاس هاي فوق برنامه با علاقه دانش آموزان

تشكيل انجمن ها، سمينارها، ليگ و اردوهاي علمي-تفريحي

آدرس : تهران- یوسف آباد- نبش هفدهم
تلفن : 88553304-5
رايانامه : school@karafarinsch.ir